ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 04268
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 246 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การพิมพ์วิทยานิพน์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 [ 19 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 252 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [ 7 พ.ย 2560 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 251 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560
[ ประกาศวันที่ : 2 พ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำข้อมูลในการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 17 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคุณเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และรศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาฯ และบุคลากร 2 คน ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailan ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหัวหน้าโครงการประชุมหารือกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน แล ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด