ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 05916
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 250 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข [ 20 ก.ค 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 247 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ / การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข [ 19 ก.ค 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 246 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การพิมพ์วิทยานิพน์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 [ 19 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นักวิจัย และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกิจกรรมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ตําบลกำแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภายใต้สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ บริเว ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมกิจกรรมกับบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2560 ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด จัดอบรม เรื่อง "Novel Solutions for Real-Time PCR in Genotyping, Gene expression and Gene Regulation" โดยมี คุณทรงศักดิ์ รักษาสุข Technical Support จาก บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด เป็นวิทยา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อหารือการดำเนินงานการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด