ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 11624
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 253 บันทึกการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัยวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
[ ประกาศวันที่ : 2 ธ.ค 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
17 ม.ค. 619.00 - 16.30 น.อบรมการใช้เครื่องมือกลาง ห้อง A206 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
[ ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค 2561 ]
18 ม.ค. 619.00 - 16.30 น.อบรมการใช้เครื่องมือกลาง
[ ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค 2561 ]
19 ม.ค. 6110.30 น.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Current topics in plant systematics" บรรยายโดย Dr.Freek Bakker จาก Wageningen University and Research
[ ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค 2561 ]
26 ม.ค. 619.00 - 16.30 น.อบรมการกล้องจุลทรรศน์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ห้อง A328 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
[ ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค 2561 ]
5-9 ก.พ. 619.00 - 16.00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูง ยี่ห้อ Leica รุ่น DVM6
[ ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค 2561 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสู่สาธารณะ ในงานเกษตรกำแพงแสน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีการแสดงกิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ กา ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ นักวิจัย จำนวน 7 คน จากบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนที่ใช้ในกระบวนการกักกันพืช ของศ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 29 พฤศิจกายน 2560 ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร เป็นประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดำเนินการทวนสอบผ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 2/2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทย ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด