ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 20010
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

บุคลากรด้านวิชาการ

     ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อาจารย์ที่มีรายชื่ออยู่ในคณะต่อไปนี้ เป็นอาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเกษตร
คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะอุสาหกรรมเกษตร
คณะวิศกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสุขศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาคุรุศาสตร์เกษตร

     นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ศูนย์จึงขออนุมัตินักวิจัย ซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาวุฒิปริญญาเอก และมีประสบการวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและสามารถเป็นประธารกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดังรายนามต่อไปนี้

นายธีรยุทธ ตู้จินดา
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์
นางปาริชาติ เบิร์นส
นางกนกวรรณ รมยานนท์
นางสาวอรประไพ คชนันท์
นางสาวเจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์
นางสาวบุญญานาถ นาถวงษ์
นายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล
นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
นางสาวอมรทิพย์ เมืองพรหม
Mr.Hugo Volkaert

     ศูนย์ฯมีนักวิจัยที่มีห้องปฏิบัติการอยู่ภายในอาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อให้มีความคล่องตัวในการทำวิจัย มีการใช้เครื่องมือกลางร่วมกัน โดยผ่านการอบรมและการสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมใช้พื้นที่ในการทำวิจัย ได้แก่ หน่วยปฏบัติการด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโนโลยีแห่งชาติ บริษัทเอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ได้เรียนรู้ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ