ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 05485
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 227 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี 2559 [ 4 ต.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 218 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 207 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 220 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Chung Hsing [ 4 ส.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 20 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 224 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามศัตรูพืชต่างถิ่นและการจัดการ" Workshop on Monitoring and Management of Invasive Plant Pathogens. วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 303 เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ถนนแจ้งวัฒนะอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
[ ประกาศวันที่ : 14 ก.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 223 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช: หลักสูตรเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช: หลักสูตรเบื้องต้น
[ ประกาศวันที่ : 14 ก.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พร้อมด้วย ดร.อรอุบล ชมเดช ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร กรรมการ และนางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Wageningen University Research จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 2 คน ที่มาเยี ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานด้านปาล์มน้ำมัน โดยการสนับสนุนโครงการจาก บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ได้นำเสนองานวิจัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 30 กันยายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-303 ณ อาคาร ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 กันยายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-303 ณ อาคาร ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด