ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 01004
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 218 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 207 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 226 "Internship Program for Young Researchers in the Fields of Bioindustrial Sciences by Doctoral Program of Bio-industrial Sciences, University of Tsukuba" [ 21 ก.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 220 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Chung Hsing [ 4 ส.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 20 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 224 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามศัตรูพืชต่างถิ่นและการจัดการ" Workshop on Monitoring and Management of Invasive Plant Pathogens. วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 303 เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ถนนแจ้งวัฒนะอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
[ ประกาศวันที่ : 14 ก.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 223 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช: หลักสูตรเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช: หลักสูตรเบื้องต้น
[ ประกาศวันที่ : 14 ก.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 26 กันยายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Getting Things Done" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้กับองค์กร โดยมี อ.วิศรุต เคหะสุวรรณ จาก บริษัท โปรดักทีฟ พลัส จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง A-219 ณ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 กันยายน 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการ SME จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และบรรยายกิจกรรมของศูนย์ฯ ที่มีความร่วมมือกับภาคผลิต รวมทั ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 กันยายน 2559 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาโครงการสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 4 ท่าน เพื่อฟ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและเสนอผลงานของศูนย์ฯ ในโครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัมนาการศึกษา คณะศึกษาสาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภา ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด