ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 16206
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 218 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 212 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิต เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 8 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 207 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 220 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Chung Hsing [ 4 ส.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 20 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 195 2016 Oil Palm Study Tour Fellowship For Excellence in Oil Palm Yield Production and Seed Business [ 24 ก.พ 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บรรยายสรุปกิจกรรม และจัดนิทรรศการของศูนย์ฯ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ณ จำนวน 200 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญหัวหน้าห้องปฏิบัติการ อาจารย์ นักวิจัย ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมพิจารณากำหนดรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จะเสนอจัดซื ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "Getting Things Done" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้กับองค์กร โดย อ.วิศรุต เคหะสุวรรณ จาก บริษัท โปรดักทีฟ พลัส จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ณ ห้อง A-219 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงานถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดบ่อน้ำจืด ตําบลกำแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด