ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 08562
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 217 ขอเชิญเข้าร่วม "อบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ" วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 218 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 212 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิต เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 8 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 207 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 1 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 20 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 200 เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (เปิดวันนี้ - 30 มิถุนายน 2559) [ 11 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 195 2016 Oil Palm Study Tour Fellowship For Excellence in Oil Palm Yield Production and Seed Business [ 24 ก.พ 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 193 BIOINFORMATICS AND BIOTECHNOLOGY: TODAY'S TOOLS FOR TOMORROW'S AGRICULTURE IN A WOLRD OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES May 9 - June 7, 2016 [ 26 ม.ค 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
1 ก.ค. 25599.00 - 16.00 น.อบรมความรู้เรื่องการสร้างพืช Double haploid และการใช้ Flow cytometer เพื่อตรวจหาจำนวนชุดโครโมโซม วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
[ ประกาศเมื่อ : 27 พ.ค 2559 ]
29 ก.ค. และ 1 - 4 ส.ค. 2559-ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Precision breeding" ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม และ 1 - 4 สิงหาคม 2559
[ ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค 2559 ]
17 ส.ค. 25598:30 - 16:00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ : ความเป็นมา เป็นไป และการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ โดย ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
[ ประกาศเมื่อ : 31 พ.ค 2559 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน จากดร.ไซมอน ยาน เดอฮูป รองประธานกรรมการบริษัท Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd. ที่ได้มอบ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 Dr.Hugo Volkaert หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านความหลากหลาย และอนุรักษ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 3 ท่าน และนักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เกษตรระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Cent ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Next Generation Sequencing Technology for the Detection and Identification of Viruses in Grapevine" บรรยายโดย Dr.Thierry Wetzel จาก Virology-AlPlanta-Institute for Plant Research ปร ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 เมษายน 2559 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ ที่นำนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เรียนวิชา Laboratory in Instr ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 เมษายน 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณะนักเรียน ครูและอาจารย์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 11 ศูนย์ฯ ที่มาร่วมกิจกรรม 6th SCiUS Forum โดยที่มหาวิทยาลัยเกษต ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด