ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 00670
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 246 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การพิมพ์วิทยานิพน์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 [ 19 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 250 ประกาศมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศให้วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนตามปกติ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

[ ประกาศวันที่ : 25 ก.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และรศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาฯ และบุคลากร 2 คน ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailan ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหัวหน้าโครงการประชุมหารือกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน แล ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช จาก Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ในส่วนของศูนย์เทคโ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 Miss Leung Wai นักวิจัย บริษัท Clover seed จำกัด เข้าฝึกอบรมเทคนิคในการคัดเลือกพันธุ์พืชตระกูลแตงต้านทานต่อโรคพืช ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชผักต้านทานต่อโรคไวรัส โดยมี ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทร ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ ภาควิชาพัฒนากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยการติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสู ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด