ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 80009
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ (Update 25/1/2556)

ข่าว : การศึกษา
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 106 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
[ ประกาศวันที่ : 14 มี.ค 2557 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โฆสิตรัตน เป็นตัวแทน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับการตีพิมพ์ ด้านการวิจัยของประเทศ และมหาวิทยาลัยไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยมี ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1/2557 โดยมีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีของสถาบันเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง และคณะกรรมการบริหารศูน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำการศึกษา 2556 โดยมี รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมิน ดำเนิน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 นำไปถวายให้กับ วัดไร่แตงทอง ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในงานบุญ จำนวน 60 คน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้มีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม A-219 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด