ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา

งานที่ต้องปฏิบัติ

1.1 ควบคุมงานการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันแปลงทดลองวิจัย
1.2 วางแผนและทำงานวิจัย ด้านการจัดการสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป
1.3 ประมวลผลและรายงานผลงานวิจัย
1.4 เก็บข้อมูลสภาพอากาศและรายงานผล


2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
2.3 ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
2.4 สามารถปฏิบัติงานประจำในสวนปาล์มน้ำมันได้ (จ.ชุมพร)


3. ข้อตกลงด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

3.1 เป็นพนักงานชั่วคราว 3 เดือนแรก หากผ่านการประเมินงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
3.2 เงินเดือนขั้นต้น 12,000 บาท และจะได้รับการประเมินขึ้นเงินเดือนทุกสิ้นปีตามผลงานที่ปฏิบัติ
3.3 มีบ้านพักสวัสดิการในสวนปาล์มให้


4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร สามารถ download ใบสมัครได้ที่ link ทางด้านล่างนี้


Download Now
This Application Form has been downloaded
times (from 12.09.55)


ส่งใบสมัครได้ที่ ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช (ห้อง A222) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

5. เอกสารและหลักฐาน

5.1 ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงนามด้วยลายมือของตนเอง
พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
5.2 ใบรับรองผลการศึกษา (transcript)
5.3 ใบรับรองแพทย์

6. การคัดเลือกและประกาศผล

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นต้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดวันและเวลาสัมภาษณ์
และประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้ายที่ http://www.cab.ku.ac.th/suntaree

 

TOP