สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : 2-D gel Electrophoresis System
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า แบบ 2 ทิศทาง ได้แก่ แยกตามค่า pl และขนาดโมเลกุล พร้อมโปรแกรมเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีน
2
ชื่อเครื่อง : Denature High-performance liquid chromatography(dHPLC)
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องแยกชิ้นดีเอ็นเอ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เช่น 100 bp และ 101 bp โดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอผ่าน microbead column โดยดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่มีลำดับดีเอ็นเอต่างกันจะมีอุณหภูมิของการทำให้แยกสายเป็นสายเดี่ยวแตกต่างกัน โดยการทำงานของเทคนิคนี้ ไม่ต้องการไพร์เมอร์ หรือตัวตรวจที่จำเพาะ การติดตามผลใช้ Uv หรือ Fluorescence และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลออกมาในรูปของกราฟเส้น
3
ชื่อเครื่อง : Electroporation System
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องยิงอนุภาค ด้วยกระแสไฟฟ้า ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ใช้งานกับแบคทีเรีย ยีสต์
4
ชื่อเครื่อง : Gel Documentation
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องตรวจสอบและถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอด้วยแหล่งแสง UV พร้อมโปรแกรม GeneSnap, GeneTool และ GeneDirectory วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ clustering และสร้างเดนโดแกรม วัดความเข้มขันของดีเอ็นเอ โปรแกรมสามารถนับจำนวนโคโลนีแบคทีเรียบนจานอาหารได้
5
ชื่อเครื่อง : Paricle Gene gun System
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องยิงอนุภาคขนาดเล็ก ด้วยแรงดันสูง
6
ชื่อเครื่อง : Pulse-field Gel electrophoresis (PFGE)
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องแยกดีเอ็นเอขนาดใหญ่ มากกว่า 15-20 กิโลเบส ด้วยกระแสไฟฟ้าที่สลับขั้วบวก และลบไปมา ซึ่งสำหรับเครื่องรุ่นนี้มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบสลับทิศเป็น 6 ทิศไฟมา ดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กกว่าจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่าเมื่อมีการสลับทิศ ก็จะสามารถแยกแถบดีเอ็นเอได้
7
ชื่อเครื่อง : Real-time PCR
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดยใช้การติดตามจากแสงฟลูออเรสเซนต์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นกราฟระหว่างความเข้มแสง และจำนวนรอบของการทำปฏิกิริยา
8
ชื่อเครื่อง : Real-time PCR
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดยใช้การติดตามจากแสงฟลูออเรสเซนต์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นกราฟระหว่างความเข้มแสง และจำนวนรอบของการทำปฏิกิริยา, สามารถหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของ mealting temperature ได้แบบลำดับขั้น ใช้ได้ทั้งแบบ Plate และ single tube
9
ชื่อเครื่อง : Real-time PCR
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่้องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดยใช้การติดตามจากแสงฟลูออเรสเซส ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นกราฟระหว่างความเข้มแสง และจำนวนรอบของการทำปฏิกิริยา, แต่ละช่องตัวอย่างสามารถทำงานได้อิสระต่อกันจำนวน 16 ช่องตัวอย่าง เป็นเครื่องที่สามารถนำออกไปทำงานในพื้นที่จริงได้