สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : Automated Genetic Analysis System
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ โดยการนำตัวอย่างดีเอ็มเอแยกผ่าน capillary acrylamide gel และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ ผ่านตัวตรวจสอบของเครื่อง ใช้หลักการของการติดตามแสง fluorescence ประมวลผลเป็นกราฟระหว่างความยาวของดีเอ็นเอ(nt) และ Dye signal
2
ชื่อเครื่อง : Bench-top Colony Picker
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือช่วยในการเก็บโคลนที่อยู่ในรูปของแบคทีเรีย Escherichia coli ที่ใช้การคัดเลือก แบบ blue/white colony และใช้ในการหยดตัวอย่างดีเอ็นเอลงบนเมมเบรน ทำงานด้วยแขนกลที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3
ชื่อเครื่อง : Robotic Liquid Handling Systems
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือสำหรับควบคุมการเติมของเหลวด้วยแขนกล สามารถทำงานตามค่าที่ตั้งไว้ รับคำสั่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช่ร่วมกับการ์ดคำสั่งสำเร็จรูป ทำงานแบบอัโนมัติ ประกอบด้วยหัวจ่ายของเหลว 4 หัว และแท่นวาง microplate 20 ตัวแหน่ง เหมาะกับการเตรียมตัวอย่างในปริมาณในช่วง 1,000 ตัวอย่าง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว