สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

ลำดับที่รายละเอียด
20
ชื่อเครื่อง : Denature High-performance liquid chromatography(dHPLC)

เครื่อง : Denature High-performance liquid chromatography(dHPLC)


รุ่น :
4500 ยี่ห้อ : WAVE System

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องแยกชิ้นดีเอ็นเอ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เช่น 100 bp และ 101 bp โดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอผ่าน microbead column โดยดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่มีลำดับดีเอ็นเอต่างกันจะมีอุณหภูมิของการทำให้แยกสายเป็นสายเดี่ยวแตกต่างกัน โดยการทำงานของเทคนิคนี้ ไม่ต้องการไพร์เมอร์ หรือตัวตรวจที่จำเพาะ การติดตามผลใช้ Uv หรือ Fluorescence และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลออกมาในรูปของกราฟเส้น

การประยุกต์ใช้งาน

แยกขนาดชิ้นดีเอ็นเอหรือ อาร์เอ็นเอ, การเกิดการกลายพันธุ์, SNP

บริษัทผู้ผลิด :
Transgenomic

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล
กลับไปหน้าหลัก