สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

ลำดับที่รายละเอียด
38
ชื่อเครื่อง : Gel Documentation

เครื่อง : Gel Documentation


รุ่น :
GeneGenius ยี่ห้อ : SynGene

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องตรวจสอบและถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอด้วยแหล่งแสง UV พร้อมโปรแกรม GeneSnap, GeneTool และ GeneDirectory วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ clustering และสร้างเดนโดแกรม วัดความเข้มขันของดีเอ็นเอ โปรแกรมสามารถนับจำนวนโคโลนีแบคทีเรียบนจานอาหารได้

การประยุกต์ใช้งาน

ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

บริษัทผู้ผลิด :


แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล
กลับไปหน้าหลัก