สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

ลำดับที่รายละเอียด
41
ชื่อเครื่อง : Real-time PCR

เครื่อง : Real-time PCR


รุ่น :
II ยี่ห้อ : Portable Smart Cycle

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่้องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดยใช้การติดตามจากแสงฟลูออเรสเซส ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นกราฟระหว่างความเข้มแสง และจำนวนรอบของการทำปฏิกิริยา, แต่ละช่องตัวอย่างสามารถทำงานได้อิสระต่อกันจำนวน 16 ช่องตัวอย่าง เป็นเครื่องที่สามารถนำออกไปทำงานในพื้นที่จริงได้

การประยุกต์ใช้งาน

ตรวจสอบความผิดปกติของยีน, ตรวจสอบเชื้อโรค

บริษัทผู้ผลิด :
Cepheid

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล
กลับไปหน้าหลัก